Kredyt Mieszkanie dla Młodych

Kto może skorzystać z programu MDM?

Beneficjentami programu MdM mogą być: małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne w wieku do 35 lat(w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego współmałżonka). Osoby takie mogą liczyć na wsparcie państwa, jeżeli nigdy wcześniej nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dopuszczalne jest posiadanie wcześniej udziałów w nieruchomości mieszkalnej), umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Od 01.09.2015 weszły w życie nowe zasady które powiększyły grono beneficjentów mogących skorzystać z programu dopłat o rodziny wielodzietne gdzie kredytobiorcy mogą mieć więcej niż 35 lat. Dla rodzin wielodzietnych zniesiono także wymóg nie posiadania wcześniej mieszkania. Każda rodzina wielodzietna może skorzystać z programu MDM posiadając wcześniej mieszkanie i zmienić na większe.

Formy wsparcia

Dofinansowanie wkładu własnego – wsparcie udzielane jest nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rynek pierwotny deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe), wymagane jest zaciągnięcie na ten cel kredytu w banku, ponieważ z założenia wsparcie państwa ma za zadanie poprawić zdolność kredytową, efektem wsparcia jest zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu, podstawowa wysokość wsparcia wynosi 10% wartości odtworzeniowej, liczonej w oparciu o wysokość wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jeżeli nabywca posiada co najmniej jedno dziecko wysokość wsparcia wynosi 15% wartości odtworzeniowej nieruchomości, taka formuła określenia wysokości wsparciamotywuje do poszukiwania na rynku tańszych mieszkań, w przypadku zakupu których realny udział wsparcia w cenie zakupu będzie wyższy. Dodatkowa forma wsparcia w ramach polityki prorodzinnej, przyznawana jest na etapie obsługi zobowiązania kredytowego, może zostać przyznana nabywcy nieruchomości z tytułu posiadania trzeciego lub kolejnego dziecka, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego finansowym wsparciem w formie dofinansowania wkładu własnego (a po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca nadal wychowuje co najmniej troje dzieci), założonym efektem jest zmniejszenie kosztów obsługi spłacanego kredytu po posiadaniu trzeciego (lub kolejnego) dziecka i związanego z tym zwiększenia kosztów utrzymania rodziny, wysokość wsparcia wynosi 5% wartości odtworzeniowej nieruchomości obliczonej w analogiczny sposób jak dofinansowanie wkładu własnego. W ostatniej nowelizacji ustawy programu MDM dodano do puli mieszkania budowane przez spółdzielnie, lokale przebudowywane tzw. lofty oraz mieszkania z rynku wtórnego.

Parametry określające lokal mieszkalny i dom jednorodzinny

Całkowita powierzchnia użytkowa kupowanego lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2, jeżeli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca lokalu wychowuje przynajmniej troje dzieci, całkowita powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2 wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2, cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego również podlega ograniczeniom. Limit cenowy jest ustalany odrębnie dla:

  • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  • gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
  • pozostałych gmin w danym województwie, Mieszkanie dla Młodych Kielce

Limit cenowy, podobnie jak wysokość dofinansowania, oparty o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalanego przez wojewodów, z zastosowaniem mnożnika 1,1.Aktualne limity cenowe programu Mieszkanie dla Młodych są dostępne na stronie BGK.

Warunki dotyczące kredytu

Kredyt w programie MdM może zostać udzielony wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, kwota kredytu może stanowić minimum 50% ceny zakupu lokalu albo domu jednorodzinnego, z okresem kredytowania co najmniej 15 lat (chodzi o wyeliminowanie ewidentnych przypadków, kiedy o dofinansowanie ubiega się osoba mogąca samodzielnie sfinansować zakup lokalu bez pomocy państwa), kredyt musi być udzielony w walucie polskiej, brak jest zakazu składania wniosków o kredyt i wsparcie za pośrednictwem wielu banków na etapie, w którym nabywca nie podjął jeszcze decyzji, w którym banku zaciągnięte będzie zobowiązanie (negocjowanie warunków udzielonego kredytu).

Ograniczenia ustawowe

Jeżeli w okresie 5 lat od dnia nabycia lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nastąpi jego sprzedaż, wynajęcie, użyczenie lub zmiana sposobu użytkowania skutkowało to będzie obowiązkiem zwrotu część wsparcia, w kwocie ustalonej proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w finansowanym lokalu albo domu przed tym zdarzeniem, obowiązek proporcjonalnego zwrotu dotyczy również przypadku uzyskania prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.

Finansowanie wykończenia mieszkania – Dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane wyłącznie w związku z zakupem mieszkania, dlatego nie ma możliwości finansowania wykończenia. Możliwe jest jednak skredytowanie wykończenia, ale za pomocą dodatkowego kredytu.

Zakupu garażu w ramach kredytu MdM – Możliwe jest uzyskanie finansowania zakupu miejsca postojowego lub garażu w ramach kredytu z dofinansowaniem jedynie w sytuacji, kiedy miejsce postojowe lub garaż są przynależne do mieszkania i wpisane w jednej KW oraz spełniają postawione ustawą warunki ceny maksymalnej transakcji. W innym wypadku należy skorzystać z kolejnego kredytu.

Zakup mieszkania/domu od Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach MdM – Zakup mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej jest kwalifikowany do programu bez względnie od ostatniej nowelizacji.

Buduję dom – czy mogę wziąć udział w programie MdM – Posiadanie działki budowlanej, nawet z rozpoczętą budową nie dyskwalifikuje z uczestnictwa w programie MdM. Ważne jest aby pozwolenie na budowę było wydane po 01.01.2014r.

Banki uczestniczące w programie

PKO BP SA, Pekao SA, Alior Bank SA, SGB-Bank Spółka Akcyjna, Getin Noble Bank (GNB), BGŻ (Bank Gospodarki Żywnościowej), BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Millenniu Bank SA, Eurobank Spółka Akcyjna, Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, Raiffeisen Polbank SA, Credit Agricole Polska SA.

Doradzę ci gdzie jest najtańszy kredyt w programie Mieszkanie dla Młodych (MdM) i bezpłatnie pomogę w jego otrzymaniu.

Umów się na spotkanie! tel. 607 500 737

Zadzwoń do mnie